• بهناز امین زاده، راضیه رضابیگی ثانی
ارزیابی جایگاه مشارکت در طرح های منظر شهری به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافتهای آسیب دیده

  • درج شده توسط  مدیر سایت

به دنبال مطرح شدن مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی باف تهای آسیب دیده در مدیریت شهری کشور، تهیه طرحهای منظر شهری از سال 1385 با داعیه مشارکت مردم در نوسازی بافتهای آسیب دیده و در قالب «طر حهای تفصیلی ویژه نوسازی » در دستور کار قرار گرفت. مداخلات انجام شده در قالب این طر حها از جمله در طرح منظر محله اتابک که از اولین طرحهای منظر شهری تهران است، نشان دهنده تجربه ناموفق مشارکت مردم در فرایند نوسازی و احیای این بافت بوده است.

نتیجه اجرای طرح منظر شهری محله اتابک از هم گسيختگي سازمان فضايي سنتی بافت، ايجاد فضاهاي بدون دفاع و رها شده و ترك محله توسط ساکنین بومي است که به دنبال خود بی اعتمادی مضاعف به مدیریت شهری در جلب مشارکت مردم را سبب شده است. به منظور ارائه فرایند مناسب بازآفرینی بافتهای آسیب دیده در این تحقیق پس از بررسی جایگاه مشارکت مردم در طرح منظر شهری از طریق روش تحلیل محتوی شرح خدمات و مصاحبه با ساکنین محله، نقائص و کاستیهای فرایند مشارکت در این طرح ها مورد بحث قرار گرفته و تلاش شده است تا فرایند مناسب برای تحقق بازآفرینی مشارکتی در طرح های منظر شهری بافت های آسیب دیده ارائه گردد.

دانلود مقاله

- 2355 بازدید
ارزیابی این مطلب
(0 رای‌ها)
منتشرشده در موضوع معماری و شهرسازی
- کد خبر: 687

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی