رخدادهای مهم

رخدادهای مهم (4)

چهارشنبه, 12 آبان 1395

نشست اندیشه های راهبردی 4

درج شده توسط منتشرشده در موضوع رخدادهای مهم

پنجمین نشست انديشه­ های راهبردی با موضوع «نظام مردم سالاری دینی»

چهارشنبه, 12 آبان 1395

نشست اندیشه های راهبردی 3

درج شده توسط منتشرشده در موضوع رخدادهای مهم

پنجمین نشست انديشه­ های راهبردی با موضوع «نظام مردم سالاری دینی»

چهارشنبه, 12 آبان 1395

نشست اندیشه های راهبردی 2

درج شده توسط منتشرشده در موضوع رخدادهای مهم

پنجمین نشست انديشه­ های راهبردی با موضوع «نظام مردم سالاری دینی»

جمعه, 09 خرداد 1393

نشست اندیشه های راهبردی

درج شده توسط منتشرشده در موضوع رخدادهای مهم

پنجمین نشست انديشه­ های راهبردی با موضوع «نظام مردم سالاری دینی»

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی