اخلاق

اخلاق (23)

کارگزاران یک حکومت به دلیل شأن و نقش مهمی که در جامعه دارند، همواره زیر نظر مردم یک جامعه هستند؛ به طوری که هر گونه رفتار، گفتار و کردار آنها در نحوه ی رفتارشان تأثیرات مثبت و منفی در پی خواهد داشت.

در چند دهه اخير شكل‌گيري جنبش اخلاق كسب و كار و نهضت علمي اخلاق حرفه اي ديدگاه‌هاي دوگانه گراي اخلاق فردي و اجتماعي را به چالش كشيده است.

واقع‌گرايي بدين معناست كه ارزش و لزوم اخلاقي، واقعيت داشته و ما آنها را كشف مي‌كنيم، نه جعل و اختراع. واقع‌گرايي مورد نظر، منشأ اخلاق را غيرتجربي، عقلاني و متافيزيكي مي‌داند.

يكي از ابعاد عمده رشد اجتماعي انسان، تحول اخلاقي است. اين مقاله در صدد مرور نظريه‌هاي شناختي‏تحولي رشد اخلاقي، به عنوان تأثيرگذارترين بررسي‏هاي روان‌شناختي در حوزه اخلاق است.

توجه به معناي دقيق سكولاريسم و اخلاق و در نتيجه، نسبتي كه سكولاريسم با عرصه‌هاي مختلف حيات بشري دارد، يكي از مسائل مهمي است كه در اين مقاله، بررسي شده است.

اخلاق كاربردي، از دانش‌هاي نوپديد است. هر چند در عالم غرب منابع متعددي با عنوان «اخلاق كاربردي» تدوين شده است، اما به نظر مي‌رسد هنوز تعريف دقيقي از اين شاخة علمي ارائه نشده است.

دين و اخلاق چه رابطه‌اي با يكديگر دارند؟ آيا هر گونه پيوندي ميان آنها منتفي است و هيچ‌يك ناظر به ديگري نيست، يا با هم آشتي و اشتراك عمل دارند؟

نگاه تك ساحتي و ابزاري جوامع علمي و دانشگاهي به «پژوهش» موجب شده است تا پژوهشگران در انجام پژوهش‌هاي خود، پايبند به اصول اخلاقي نباشند.

سعادت دنيا و آخرت انسان در گروه تزكيه نفس مي‌باشد كه در اصطلاح از آن به «تربيت اخلاقي»، ياد مي‌شود. در اين مسئله، يافتن روش‌ها و تنظيم آنها امري ضروري است. در اين مقاله، سعي شده است الگويي براي روش‌هاي تربيت اخلاقي ارائه شود.

  • احمد دبیری
فضيلت گرايي در اخلاق

درج شده توسط منتشرشده در موضوع اخلاق

«فضيلت» نوعي خصلت شخصيتي مطلوبي است كه به منش اخلاقي نيز شناخته مي‌شود. سعادت‌گرايان در تبيين مفهوم «فضيلت» بر اموري از قبيل «صفت دروني»،‌ «عادت و تمرين»، «انگيزه‌» و «پايه‌اي بودن برخي خصايص انساني نظير مراقبت» تأكيد مي‌كنند. مهم‌ترين تفاسير اخلاق فضيلت در سه دسته سعادت‌گرا، فاعل‌مبنا و اخلاق مراقبت قرار دارند.

صفحه1 از2

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی