معماری و شهرسازی

معماری و شهرسازی (4)

فایل چكيده آثار ششمين جشنواره بين المللي برترين هاي پژوهش و نوآوري مديريت شهري، برگزار شده توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، بالغ بر 936 صفحه از لینک زیر قابل دریافت می باشد.

دانلود فایل چکیده

به دنبال مطرح شدن مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی باف تهای آسیب دیده در مدیریت شهری کشور، تهیه طرحهای منظر شهری از سال 1385 با داعیه مشارکت مردم در نوسازی بافتهای آسیب دیده و در قالب «طر حهای تفصیلی ویژه نوسازی » در دستور کار قرار گرفت. مداخلات انجام شده در قالب این طر حها از جمله در طرح منظر محله اتابک که از اولین طرحهای منظر شهری تهران است، نشان دهنده تجربه ناموفق مشارکت مردم در فرایند نوسازی و احیای این بافت بوده است.

معماری، جدا از وجهه کارکردی آن، معنایی در درون خود نهفته دارد که به ناظر و یا کاربر اثر معماری منتقل می کند. ادراک ناظر نسبت به موضوع معماری در حوزه های متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. در گردشگری، بررسی ادراک گردشگران از جاذبه های معماری مقصد مورد بازدید راهنمای سودمندی برای برنامه ریزان و بازاریابان این صنعت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ادراک گردشگران اروپایی از معماری ایرانی– اسلامی است.

از مسائل مطرح نشانه شناسیِ معماری، چگونگی ارتباط لایه های نشانه شناختیِ یک اثر معماری و تأثیر آن بر قوام یا زوال انسجام سامانه ایِ معماری می باشد. در این مقاله جهت تبیین این مسئله، ضمن تشریح مفاهیم نشانه شناسیِ شمایل، نمایه و نماد، رمزگان های سه گانه علمی، زیبایی شناختی و اجتماعی که متأثر از مفاهیم فوق هستند معرفی می گردند.

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی