فضای کسب و کار

فضای کسب و کار (1)

برخی صاحب‌نظران بر این باورند كه منابع طبیعی مانند معادن، سرزمین، نیروی انسانی و به طور كلی مواهب خدادادی است كه قدرت اقتصادی كشورها را تعیین می‌كند، در حالی كه این‌گونه نیست.

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی