خانواده

خانواده (3)

نهاد خانواده از ارکان حياتي هر جامعه‌اي به‌شمار مي‌آيد. اين نهاد، تغييرات گوناگوني را به لحاظ ساختاري در دوره‏هاي مختلف تجربه کرده است.

اسـلام، در روش تـربـيـتـى خـود، انـسان‌ها را به الگوها، ايده آل‌ها و نمونه‌هاى برتر تـوجـه مـى‌دهـد. تاثير الگوهـا در ساخته شدن فرد و اجتماع بركسى پوشيده نيست. خـانـواده، كـوچـك‌تـريـن واحـد اجـتـمـاعـى اسـت كـه سـلول اوليـه آن را زن و شـوهـر تـشـكـيـل مـى‌دهـنـد.

خانواده مطلوب

درج شده توسط منتشرشده در موضوع خانواده

نظام خانواده، یک نهاد اساسی و محوری در جامعه است و به عنوان هسته اولیه و برای سایر نهادهای اجتماعی به شمار می رود.

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

اخبار پربازدید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی