• عبدالحمید نقره کار، محمدمنان رئیسی
تحلیل نشانه شناختی سامانه مسکن ایرانی برپایه ارتباط لایه های متن، مسکن

  • درج شده توسط  مدیر سایت

از مسائل مطرح نشانه شناسیِ معماری، چگونگی ارتباط لایه های نشانه شناختیِ یک اثر معماری و تأثیر آن بر قوام یا زوال انسجام سامانه ایِ معماری می باشد. در این مقاله جهت تبیین این مسئله، ضمن تشریح مفاهیم نشانه شناسیِ شمایل، نمایه و نماد، رمزگان های سه گانه علمی، زیبایی شناختی و اجتماعی که متأثر از مفاهیم فوق هستند معرفی می گردند.

سپس دو رویکرد مهم نشانه شناختی تحت عنوان مناسبات همنشینی و جانشینی (که به لحاظ زمانی می توان آنها را به همزمانی و در زمانی تعبیر نمود) تبیین و مشخص خواهد شد که لایه های متشکل از رمزگان ها، چگونه تحت این دو رویکرد سبب قوام یا زوال سامانه معماری خواهند شد. برای این امر، ضمن بهره گیری از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، تحلیل نشانه شناختی در مورد متن/ مسکن ایرانی در دو بازه زمانیِ سنتی و معاصر اعِمال و مشخص خواهد شد که چگونه لایه های مختلف متن/ مسکن سنتی، ارتباطی هم افزا داشته و بالعکس در مسکن معاصر ایرانی، نتایج حاصل از مناسبات همزمانی و درزمانیِ این لایه ها، انسجام زداییِ سامانه مسکن بوده است. در بخش پایانی مقاله نیز تشریح خواهد شد که شرط لازم برای تقویت انسجام سامانه مسکن ایرانی، تناسب و توازن در تغییرات همزمانی و درزمانیِ لایه های مختلف متن/ مسکن می باشد.

دانلود مقاله

- 754 بازدید
ارزیابی این مطلب
(0 رای‌ها)
منتشرشده در موضوع معماری و شهرسازی
- کد خبر: 685

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی