فایل چكيده آثار ششمين جشنواره بين المللي برترين هاي پژوهش و نوآوري مديريت شهري، برگزار شده توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، بالغ بر 936 صفحه از لینک زیر قابل دریافت می باشد.

دانلود فایل چکیده

به دنبال مطرح شدن مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی باف تهای آسیب دیده در مدیریت شهری کشور، تهیه طرحهای منظر شهری از سال 1385 با داعیه مشارکت مردم در نوسازی بافتهای آسیب دیده و در قالب «طر حهای تفصیلی ویژه نوسازی » در دستور کار قرار گرفت. مداخلات انجام شده در قالب این طر حها از جمله در طرح منظر محله اتابک که از اولین طرحهای منظر شهری تهران است، نشان دهنده تجربه ناموفق مشارکت مردم در فرایند نوسازی و احیای این بافت بوده است.

اطلاعات تکميلي

  • نام سخنران یا نویسنده بهناز امین زاده، راضیه رضابیگی ثانی

معماری، جدا از وجهه کارکردی آن، معنایی در درون خود نهفته دارد که به ناظر و یا کاربر اثر معماری منتقل می کند. ادراک ناظر نسبت به موضوع معماری در حوزه های متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. در گردشگری، بررسی ادراک گردشگران از جاذبه های معماری مقصد مورد بازدید راهنمای سودمندی برای برنامه ریزان و بازاریابان این صنعت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ادراک گردشگران اروپایی از معماری ایرانی– اسلامی است.

اطلاعات تکميلي

  • نام سخنران یا نویسنده ریحانه بهبودی

از مسائل مطرح نشانه شناسیِ معماری، چگونگی ارتباط لایه های نشانه شناختیِ یک اثر معماری و تأثیر آن بر قوام یا زوال انسجام سامانه ایِ معماری می باشد. در این مقاله جهت تبیین این مسئله، ضمن تشریح مفاهیم نشانه شناسیِ شمایل، نمایه و نماد، رمزگان های سه گانه علمی، زیبایی شناختی و اجتماعی که متأثر از مفاهیم فوق هستند معرفی می گردند.

اطلاعات تکميلي

  • نام سخنران یا نویسنده عبدالحمید نقره کار، محمدمنان رئیسی

از آنجا که سازماندهى مبادلات پول و سرمایه در قالب مؤسّسات پولى و بانکى، پدیده‌اى جدید است و سابقه‌اى در صدر اسلام ندارد، دین مقدّس اسلام، شیوه ثابت و معیّنى براى مالکیّت و مدیریّت منابع این مؤسّسات ارائه نکرده، آن دو را تابعى از وضعیّت اجتماعى و تحوّلات اقتصادى می‌داند.

اطلاعات تکميلي

  • نام سخنران یا نویسنده حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان

عدالت خواهی انقلاب اسلامی دو تمایز بزرگ با اندیشه های به اصطلاح سوسیالیستی قدیم و جدید دارد که قطعاً عده ای از خواص را از پیرامون خود پراکنده می کند؛ یکی معنوی و دینی بودن این عدالت خواهی و دوم عمل گرایانه بودن این عدالت خواهی.

اطلاعات تکميلي

  • نام سخنران یا نویسنده محمدرضا معتضدیان

کارگزاران یک حکومت به دلیل شأن و نقش مهمی که در جامعه دارند، همواره زیر نظر مردم یک جامعه هستند؛ به طوری که هر گونه رفتار، گفتار و کردار آنها در نحوه ی رفتارشان تأثیرات مثبت و منفی در پی خواهد داشت.

اطلاعات تکميلي

  • نام سخنران یا نویسنده هادی خان محمدی، محمدمهدی کشاورزیان

جامعه ای که در مصارف گوناگون خود اعم از تغذیه، پوشاک، حامل های انرژی و وسایل زندگی، جانب عدل و اعتدال را رعایت نماید، سرمایه های خصوصی و عمومی و منابع خود را از هدر رفت محفوظ می دارد و رشد اقتصادی و ثروت ملی را که زمینه ی تحقق عدالت اقتصادی است، افزایش می دهد.

اطلاعات تکميلي

  • نام سخنران یا نویسنده حجت الاسلام والمسلمین جواد ایروانی

در مکتب تربیت زیست محیطی اسلام، «قسط» و «عدل» از اصول اساسی در امور اجتماعی به حساب آمده، به طوری که هیچ فرد یا گروهی مجاز نیست منابع را به طریقی مورد بهره کشی قرار دهد که موجب زیان به دیگران شود.

برای تدوین و ایجاد استانداردهای مناسب برای حسابداری، احتیاج به یک جریان قیاسی است که خود احتیاج به نظریه ی محکم و هم راستا با شرایط محیطی دارد. بهترین نظریه، آن است که بر اساس شرایط محیطی، یعنی در محیطی اسلامی و ایرانی، تعریف شود.

صفحه1 از8

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی