سخن شهردار

سخن شهردار (1)

شنبه, 22 مهر 1396

سخن شهردار

درج شده توسط منتشرشده در موضوع سخن شهردار

 خداوند بزرگ مرتبه را شاکرم که افتخار خدمتگزاری به شهروندان عزیز شهر کهک را کسب کرده ام چراکه  خداوند سبحان و رحیم خدمت به مردم  را عبادت خوانده است . مسئولیت مهم مدیریت شهری، بار امانتی است که نیازها، کمبودها و اقـتضائات آینده عمران و آبادانی شهر از یکسو و پاسخگوئی شایسته به  درخواست ها و نیازهای  فزاینده و متنوع شما مردم شریف از سوی دیگر، آن را سنگین تر می نماید،

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی