فرآیندها

فرآیندها (14)

چهارشنبه, 25 مهر 1397

فرآیند نامه های وارده

درج شده توسط منتشرشده در موضوع فرآیندها

فرآیند نامه های وارده را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

دانلود فرآیند نامه های وارده

چهارشنبه, 25 مهر 1397

فرآیند ملاقات عمومی با شهردار

درج شده توسط منتشرشده در موضوع فرآیندها

فرآیند ملاقات عمومی با شهردار را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

دانلود فرآیند ملاقات عمومی با شهردار

چهارشنبه, 25 مهر 1397

فرآیند محاسبه عوارض پروانه ساختمانی را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

دانلود فرآیند محاسبه عوارض پروانه ساختمانی

چهارشنبه, 25 مهر 1397

فرآیند کمیسیون ماده 77

درج شده توسط منتشرشده در موضوع فرآیندها

فرآیند کمیسیون ماده 77 را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

دانلود فرآیند کمیسیون ماده 77

 

چهارشنبه, 25 مهر 1397

فرآیند فروش و اجاره املاک شهرداری را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

دانلود فرآیند فروش و اجاره املاک شهرداری

چهارشنبه, 25 مهر 1397

فرآیند صدور محاسبات

درج شده توسط منتشرشده در موضوع فرآیندها

فرآیند صدور محاسبات را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

دانلود فرآیند صدور محاسبات

چهارشنبه, 25 مهر 1397

فرآیند جلوگیری از تخلفات ساختمانی را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

دانلود فرآیند جلوگیری از تخلفات ساختمانی

چهارشنبه, 25 مهر 1397

فرآیند اجرای تملکات

درج شده توسط منتشرشده در موضوع فرآیندها

فرآیند اجرای تملکات را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

دانلود فرآیند اجرای تملکات

چهارشنبه, 25 مهر 1397

فرآیند تغییر کاربری

درج شده توسط منتشرشده در موضوع فرآیندها

فرآیند تغییر کاربری را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

دانلود فرآیند تغییر کاربری

چهارشنبه, 25 مهر 1397

فرآیند پاسخ گویی به شهروندان (سامانه 137) را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

دانلود فرآیند پاسخ گویی به شهروندان (سامانه 137)

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی