فراخوان مناقصه اصلاح و توسعه معابر شهر کهک

  • پنج شنبه, 26 بهمن 1396
  • درج شده توسط  مدیر سایت
شهرداري کهک در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومي جهت اجراي پروژه به شرح ذيل اقدام نمايد: موضوع مبلغ برآورد (ريال) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (ريال) طبق فهرست بها اصلاح و توسعه معابر شهر کهک 2.102.188.768 110.000.000 ابنیه و راه وباند 96 تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار بايستي به صورت ضمانت¬نامه بانکي یا اوراق مشارکت بی نام و يا واريز وجه نقد به حساب جاري سيبا به شماره 2171143504001 بانک ملي شعبه مرکزي قم بنام تمرکز سپرده ارائه گردد. سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مناقصه نزد شهرداري باقي خواهد ماند. در صورت انصراف برنده مناقصه سپرده وي به نفع شهرداري ضبط مي¬گردد. به پيشنهادات فاقد سپرده تضمين مطابق شرايط فوق، ترتيب اثر داده نخواهد شد. هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه و شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي¬باشد. مهلت و نشاني خريد اسناد مناقصه: متقاضيان محترم مي توانند با ارائه معرفي نامه کتبي از تاريخ چاپ آگهي نوبت اول تا حداکثر 7 روز بعد از چاپ آگهی نوبت دوم، در ساعات اداري به واحد فني و امور پيمان شهرداري کهک مراجعه نمايند. تلفن تماس: 34223222-025 شماره فاکس: 34223222-025 مهلت و نشاني تسليم پيشنهادها: پيشنهادها بايد حداکثر تا 17 روز بعد از چاپ آگهي نوبت دوم به دبيرخانه شهرداري کهک به آدرس: کهک – بلوار ولیعصر(عج)– شهرداري کهک تحويل و رسيد دريافت گردد. شرکت کنندگان محترم مي بايست نسبت به بسته بندي و تحويل پاکات اقدام نمايند؛ که شامل اسناد ارزيابي و اسناد مناقصه (الف- ب-ج) مي¬باشد. همچنين متقاضيان محترم جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانند به دفتر فني و امور پيمان شهرداري کهک و يا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني iets.mporg.ir مراجعه نمايند. ضمنا ارائه شماره اقتصادی و کد ثبت نام در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات جهت درج اطلاعات برنده مناقصه الزامي مي باشد. روابط عمومي شهرداري کهک
- 5875 بازدید
ارزیابی این مطلب
(0 رای‌ها)
منتشرشده در موضوع توضیحات عمومی سایت
- کد خبر: 678

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی