فرمها

فرمها (6)

چهارشنبه, 25 مهر 1397

فرم درخواست صدور مجوز بهره برداری در کاربری غیر مرتبط را می توانید از لینک زیر دریافت نموده و پس از تکمیل آن، تحویل واحد مربوطه شهرداری نمایید.

دانلود فرم درخواست صدور مجوز بهره برداری در کاربری غیر مرتبط

چهارشنبه, 25 مهر 1397

فرم درخواست تفکیک طبقاتی

درج شده توسط منتشرشده در موضوع فرمها

فرم درخواست تفکیک طبقاتی را می توانید از لینک زیر دریافت نموده و پس از تکمیل آن، تحویل واحد مربوطه شهرداری نمایید.

دانلود فرم درخواست تفکیک طبقاتی

چهارشنبه, 25 مهر 1397

فرم درخواست  تمدید / پایان کار پروانه ساختمانی را می توانید از لینک زیر دریافت نموده و پس از تکمیل آن، تحویل واحد مربوطه شهرداری نمایید.

دانلود فرم درخواست تمدید / پایان کار پروانه ساختمانی

چهارشنبه, 25 مهر 1397

فرم اعلام شروع عملیات ساختمانی

درج شده توسط منتشرشده در موضوع فرمها

فرم اعلام شروع عملیات ساختمانی را می توانید از لینک زیر دریافت نموده و پس از تکمیل آن، تحویل واحد مربوطه شهرداری نمایید.

دانلود فرم اعلام شروع عملیات ساختمانی

چهارشنبه, 25 مهر 1397

فرم رضایت از همسایگان

درج شده توسط منتشرشده در موضوع فرمها

فرم درخواست رضایت از همسایگان را می توانید از لینک زیر دریافت نموده و پس از تکمیل آن، تحویل واحد مربوطه شهرداری نمایید.

دانلود فرم رضایت از همسایگان

چهارشنبه, 25 مهر 1397

فرم درخواست پروانه

درج شده توسط منتشرشده در موضوع فرمها

فرم درخواست پروانه ساختمانی را می توانید از لینک زیر دریافت نموده و پس از تکمیل آن، تحویل واحد مربوطه شهرداری نمایید.

دانلود فرم درخواست پروانه ساختمانی

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی